Se?in

Milyonlarca harika g?rsel aras?ndan size uygun olan? bulun.

?zelle?tirin

H?zl? ve kolay düzenleme yap?n ya da haz?r ?ablonlar? kullan?n.

Olu?turun

Dakikalar i?inde sunum slaytlar?, reklam ve sosyal medya g?nderileri olu?turun.

Shutterstock Editor ile i?inizi büyütün

An?nda ilham

Haz?r ?ablonlarla yarat?c? ?al??malar?n?za h?zl? bir ba?lang?? yap?n.

Yüksek kaliteli g?rseller

G?z al?c? koleksiyonumuzda i?inize uygun g?rseller bulun.

Kolay düzenleme

Bir dizi düzenle arac? ile g?rselleri ki?iselle?tirin.

Ki?iselle?tirme

Tasar?m? tamamlamak i?in logonuzu veya i? g?rsellerini ekleyin.

Kolay kaydetme

Tasar?mlar?n?z? daha sonras? i?in kaydederek istedi?iniz zaman yarat?n.

Basit payla??m

Tasar?m?n?z? do?rudan blogunuzda veya sosyal medyada yay?nlay?n.

Kullan?c? g?rü?lerine kulak verin

"Sosyal medyaya y?nelik ?n ayar boyutlar? muhte?em."

Sheila Parham, Online Dergi Edit?rü

"Bu uygulama, kulland???m di?er düzenleme uygulamalar?ndan daha h?zl? ve kolay"

Phillis Brooks, Kreatif Direkt?r

"Shutterstock Editor ?ok zaman kazand?r?yor."

Rominna Villase?or, Pazarlama Müdürü